December 21, 2022 0 Comments

The Prom: YSU MMF party vol.1

Ինչքան ժամանակ է սովորում ենք միասին, Մեկս Մյուսով Ֆակուլտետ ենք, բայց երբեք չի գալու այն օրը, որ բոլորս միասին ունենանք Prom փարթի։
Read More